Legislatíva

Právne normy upravujúce činnosť a pôsobnosť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave:

VŠEOBECNÁ LEGISLATÍVA

Vybrané zákony, vyhlášky a opatrenia pre oblasť vysokého školstva.

VNÚTORNÉ PREDPISY UCM

Sústavu vnútorných predpisov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave tvoria:

  • vnútorné predpisy schvaľované AS UCM na návrh rektora alebo predsedu AS UCM,
  • vnútorné predpisy schvaľované Vedeckou radou UCM,
  • vnútorné predpisy vydávané rektorom (smernice, príkazy),
  • ďalšie predpisy, ak tak určí Štatút UCM alebo zákon o VŠ.