Exkluzivita UCM

Hlavné poslanie UCM – pripraviť prostredníctvom zaujímavých akreditovaných študijných programov absolventov uplatniteľných v praxi. Univerzita má preto snahu obsahom štúdia a profilom absolventov jednotlivých študijných odborov a študijných programov reagovať na prebiehajúce a budúce zmeny na trhu práce. Darí sa jej to prostredníctvom internacionalizácie, vďaka ktorej získavajú študenti medzinárodné skúsenosti, ale i rozvojových projektov, ktorých cieľom je predovšetkým neustále zlepšovanie študijných podmienok študentov. Významným predpokladom pre dosahovanie cieľov univerzity sú najmä špecializované vedecko-výskumné centrá a laboratóriá, umožňujúce napredovanie vysokokvalifikovaného ľudského potenciálu pedagógov univerzity aj prostredníctvom medzinárodných vedecko-výskumných projektov a tým taktiež stabilizovanie pozície univerzity ako dynamickej inštitúcie, porovnateľnej s významnými a všeobecne rešpektovanými vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania v kontexte stredoeurópskeho priestoru.