O univerzite

Poslanie univerzity
Hlavným poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je chrániť a šíriť poznanie a rozvíjať vzdelávanie na základe vedeckých poznatkov a tvorivej vedeckej a umeleckej činnosti, v duchu národných a všeľudských humanistických a demokratických tradícií. Svojou činnosťou prispieva k rozvoju vzdelanosti ako súčasti kultúry celej spoločnosti a súčasne prispieva k zvyšovaniu vedeckej, technickej a hospodárskej úrovne regiónu svojho pôsobenia.

V roku 2022 univerzita oslavovala 25. výročie svojho vzniku.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) bola založená zákonom č. 201/1997 Z. z. dňa 1. augusta 1997 a reflektovala na potrebu spoločnosti rozvíjať vysokoškolské vzdelanie v 90.rokoch minulého storočia. Pre slovenskú akademickú obec, a hlavne pre trnavský región, malo založenie univerzity nesmierny význam. Okrem uľahčenia prístup k vysokoškolskému vzdelaniu stovkám študentov a s tým súvisiacemu zvýšeniu vzdelanosti a  kultúry v kraji, akademická inštitúcia od svojho počiatku podporovala a napomáhala rozvoju vedy a vzdelanosti v regióne a na Slovensku prostredníctvom realizácie  študijných odborov, ktoré  sa dovtedy nerozvíjali a zároveň otvorila priestor pre vznik úplne nových, moderných študijných programov. Ako jediná vysoká škola na Slovensku v tej dobe umožnila študentom študovať programy masmediálnej a marketingovej komunikácie, čím získala punc jedinečnosti a unikátnosti. V súčasnosti je v rámci Slovenska jedinečný program ochrana a obnova životného prostredia.