Kontakty

KONTAKTY A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UCM

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE
Námestie J. Herdu 577/2, 917 01 Trnava

Telefón: 033 5565 111
E-mail: infojohn(zav.)doeucm.sk
Kontakt pre médiá: andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

Číslo elektronickej schránky pre zasielanie korešpondencie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (E0005753754)

Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení doplňujúcich predpisov ako verejná vysoká škola.

Poloha:
GPS:
48°22'59.8"N
17°35'19.8"E

Fakturačné údaje:
IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK 2021385861
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0007 1935
SWIFT: SPSRSKBA
Zapísaná v registri organizácii vedenej Štatistickým úradom SR
Podnikateľská činnosť zapísaná v ŽR SR OÚ Trnava ČRZ: 250-22936

Rektorka:
prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
E-mail: rektorjohn(zav.)doeucm.sk
Telefón: 033 5565 130

Kontakty:
Kontakty na zamestnancov nájdete TU.
Kontakty na študijné referentky fakúlt a inštitútu nájdete TU.

Kontakt pre médiá: andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk
Kontakt - PR a marketing: andrej.brnikjohn(zav.)doeucm.sk

Pre získanie informácií súvisiacich s medzinárodnou spoluprácou a mobilitami kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov.
Pre získanie informácií súvisiacich s vedou a výskumom kontaktujte Oddelenie vedy a výskumu a Oddelenie kvality

Ak chcete podať žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciá, pomôže vám tento postup.

Budovy:

Mapa budov
Trnava, Nám. J. Herdu 577/ 2
Trnava, Bučianska 8173/4/A
Trnava, Hajdóczyho 6768/1
Trnava, Skladová 693/4
Trnava, V jame 7148/3
Špačince, Hlavná 418/6
Piešťany, Rázusova 1699/14