Medzinárodné vzťahy

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE UCM V TRNAVE

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) je mladou a dynamickou univerzitou, ktorá od svojho vzniku neustále rozširuje medzinárodné kontakty s významnými svetovými a európskymi vzdelávacími inštitúciami, organizáciami a inými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania. Internacionalizáciu ako jeden z predpokladov zvýšenia kvality vysokoškolského vzdelávania vnímame ako dôležitý nástroj výmeny skúseností, rozvoja jazykových a interkultúrnych zručností študentov a pracovníkov vysokých škôl.

Rozvoj medzinárodnej spolupráce na Univerzite sv. Cyrila a Metoda sa  realizuje predovšetkým formou bilaterálnych a multilaterálnych dohôd zameraných na vzájomnú výmenu študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov, ako aj prostredníctvom realizácie medzinárodných vedeckých projektov, organizovaní spoločných vedeckých podujatí a prezentácií výsledkov práce vo forme spoločných publikácií.

Naši študenti a zamestnanci, ktorí majú záujem o zahraničný pobyt, môžu využiť pestrú ponuku mobilít prostredníctvom programu Erasmus+ alebo môžu absolvovať zahraničný pobyt na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využiť možnosti  v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov.

Súčasťou podpory rozvoja medzinárodných vzťahov je aj prijímanie zahraničných návštev, delegácii a odborníkov, ktoré obohacujú výučbový proces a prispievajú k internacionalizácii vedy, výskumu a vzdelávania na našej univerzite.

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy
 

Oddelenie medzinárodných vzťahov

Kontakt pre info k programu Erasmus+: erasmusjohn(zav.)doeucm.sk

Personálne obsadenie

Mgr. Nikoleta Vanková, MBA
koordinátorka oddelenia
referentka pre koordináciu medzinárodných aktivít a mobility odchádzajúcich študentov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 174
E-mail: nikoleta.vankovajohn(zav.)doeucm.skerasmusjohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Simona Štefíčková
referentka pre mobility zamestnancov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109b
Úradne hodiny: 8:00 - 11:30 hod., 12:00 - 14:30 hod.
Telefón: 033 5565 177
E-mail: simona.stefickovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Lenka Labudová, PhD.
referentka pre mobility prichádzajúcich študentov

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 109a
Telefón: 033 5565 143
Email: lenka.labudovajohn(zav.)doeucm.sk