POLITIKA KVALITY

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania implementáciou vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM sa rozumie konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého UCM zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít.