Študijné programy

Študijné programy uskutočňované na UCM sú schvaľované Radou pre vnútorné hodnotenie kvality (RVHK) ako najvyšším vnútorným orgánom UCM rozhodujúcim o udelení oprávnenia uskutočňovať ŠP v odbore a stupni, v ktorom má UCM udelené oprávnenie na jeho uskutočňovanie zapísané v registri študijných odborov a registri ŠP.
RVHK je zároveň najvyšším vnútorným orgánom UCM posudzujúcim žiadosti určené pre Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo o akreditáciu ŠP v študijnom odbore a stupni, v ktorom UCM nemá udelené právo na jeho uskutočňovanie. Ak RVHK rozhodne udeliť oprávnenie uskutočňovať ŠP v príslušnom študijnom odbore a stupni štúdia, navrhne rektorovi vydať „Rozhodnutie o udelení interného oprávnenia uskutočňovať študijný program“. V súvislosti s uskutočňovaním študijných programov na UCM zohráva významnú úlohu Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo. Ide o verejnoprávnu inštitúciu, ktorej úlohou je vykonávať činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Poslaním agentúry je prispievať k zlepšovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike nástrojmi externého zabezpečovania kvality a v súlade s očakávaniami strán zainteresovaných na vzdelávaní. Agentúra poskytuje univerzite odborný a nezávislý pohľad na kvalitu vzdelávania a posilňuje kultúru kvality. Agentúra rozhoduje najmä vo veciach týkajúcich sa udeľovania oprávnení vysokej škole na základe jej žiadosti a tiež plní ďalšie súvisiace úlohy.

Prehľad – ponuka študijných programov (aktualizované k 20.2.2024)

Bližšie informácie týkajúce sa poskytovaných študijných programov možno nájsť na https://vsk.ucm.sk/studijne-programy/