Projekt Covid-19

V rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Názov prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sídlo prijímateľa: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
Kód projektu: 313011ASN4
Doba riešenia: marec 2020 - jún 2023
Miesto realizácie: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 3 201 735,18 €
Nenávratný finančný príspevok: 3 050 198,42 €

Stručný popis projektu:
Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.
Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku.
Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov.
Mobilizuje súčasti univerzity k riešeniu aktuálnych problémov vyvolaných vírusom COVID-19:

1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom;
2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov;
3. Diagnostika a testovanie;
4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

Miestom realizácie projektu budú priestory univerzity v Trnave a Špačinciach.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na http://www.opii.gov.sk