Konzorcium univerzít U10+

Viac informácií o činnosti a aktivitách konzorcia nájdete na web stránke KONZORCIUM U10+

Konzorcium slovenských univerzít U10+

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+,  s potenciálom rozšírenia o ďalších členov.

U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 študentov. Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. Konzorcium nadobudne právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý je súčasťou registra vysokých škôl. Právna subjektivita a všetky akademické práva a slobody členov konzorcia zostávajú zachované v plnom rozsahu.

Vznik U10+ je vyústením zámerov Memoranda o spolupráci slovenských univerzít, ktoré bolo podpísané 22. októbra 2019. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo Zvolene.

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú:

Ekonomická univerzita v Bratislave,
Katolícka univerzita v Ružomberku,
Prešovská univerzita v Prešove,
Technická univerzita vo Zvolene,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,
Trnavská univerzita v Trnave,
Univerzita J. Selyeho v Komárne,
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Vyhlásenie Konzorcia slovenských vysokých škôl U10+ k situácii na Ukrajine

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ pozorne vníma ťažkú a komplikovanú bezpečnostnú  situáciu na Ukrajine. Podporuje medzinárodným právom chránený princíp jej územnej celistvosti. Použitie ozbrojenej sily cudzím štátom v najväčších rozmeroch od druhej svetovej vojny považuje za bezprecedentný zásah do ukrajinskej suverenity, porušenie základných ľudských práv a jednoznačný akt jednostrannej agresie.

My, vedenia, zamestnanci a študenti univerzít združených v konzorciu vyjadrujeme solidaritu s ohrozenými študentmi a zamestnancami vysokých škôl a ubezpečujeme, že sme im pripravení pomôcť. Dobre si uvedomujeme, že žijeme v úzko prepojenom svete a to, čo sa stalo im, sa zajtra môže stať nám. Naše univerzity vám poskytnú materiálnu i nemateriálnu pomoc, ktorú majú k dispozícii. Toto stanovisko zverejňujeme a stáva sa súčasťou postoja obyvateľov Slovenska, ale aj našim praktickým postojom. Chceme dokázať, že o tejto krajine a jej ľuďoch platí, že vieme podporiť tých, ktorí sú v osobnej núdzi; o to viac tých, ktorí sú obeťami násilia a nespravodlivosti veľkých rozmerov.

27. februára 2022

Ekonomická univerzita v Bratislave; Katolícka univerzita v Ružomberku; Prešovská univerzita v Prešove; Technická univerzita vo Zvolene; Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne; Trnavská univerzita v Trnave; Univerzita J. Seleyho v Komárne; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Statement of the Consortium of Slovak Universities U10+ on the situation in Ukraine

The Consortium of Slovak Universities U10+ carefully perceives the difficult and complicated security situation in Ukraine. The Consortium supports the principle of its territorial integrity, which is protected by International Law and considers the use of armed force by foreign State on the largest scale since World War II to be an unprecedented encroachment on Ukrainian sovereignty, a violation of fundamental human rights and a clear act of unilateral aggression.

We, the management, the staff and the students of the universities associated in the Consortium, express our solidarity with the at-risk students and the staff of the universities, and we assure that we are ready to help them. We are well aware that we live in a closely connected world, and what happened to them may happen to us tomorrow. Our universities will provide you with the material and intangible assistance they have at their disposal. We publish this opinion and it becomes part of the attitude of the people of Slovakia, but also our practical attitude. We want to prove that it is true of this country and its people that we can support those who are in personal need; all the more so those who are victims of large-scale violence and injustice.

February 27, 2022

University of Economics in Bratislava; Catholic University in Ruzomberok; University of Presov in Presov; Technical university in Zvolen; Alexander Dubcek University of Trencin in Trencin; Trnava University in Trnava; J. Seley University in Komarno; Constantine the Philosopher University in Nitra; Matej Bel University in Banska Bystrica; University of St. Cyril and Methodius in Trnava