Referát vydavateľských služieb

Edičná činnosť

Edičná činnosť je významnou oblasťou činnosti členov akademickej obce, ktorou sa realizuje sloboda vedeckého bádania a zverejňovanie jeho výsledkov.

Úlohou edičnej činnosti je zabezpečiť vydávanie študijnej literatúry, vedeckých prác, časopisov a ďalšej literatúry určenej pre potrebu univerzity.

Edičnú činnosť koordinuje a usmerňuje v spolupráci s vedúcimi jednotlivých pracovísk a členmi edičnej rady príslušný prorektor.

Cieľom edičnej činnosti je zabezpečiť potreby výchovno-vzdelávacieho procesu univerzity, realizáciu výstupov výsledkov plánovanej vedecko-výskumných úloh riešiteľov grantov, vydanie publikácií, ktoré autor využije v procese kvalifikačného rastu (obhajoba PhD., docentská habilitácia, profesorská inaugurácia).

Edičnú činnosť univerzity upravuje vnútorný predpis Smernica o pravidlách edičnej činnosti pri vydávaní publikácií UCM platný od 1.5.2023.

Schvaľovaním námetov do edičného plánu univerzity sa zaoberá Edičná rada UCM

Edičný plán

Edičný plán sa môže v priebehu kalendárneho roka meniť a dopĺňať v závislosti od požiadaviek fakúlt a inštitútov UCM a potrieb študentov v súlade s vnútorným predpisom o edičnej činnosti. Aktuálny edičný plán nájdete tu.

Vydavateľská činnosť

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vydáva periodické publikácie tlačené i elektronické. Z neperiodických publikácií univerzita vydáva monografie, vysokoškolské učebnice, učebné texty, skriptá, zborníky a ďalšie materiály.

Kontakt

Ing. Katarína Janečková
referent vydavateľských služieb
Kancelária: Hajdóczyho 1, prízemie, miestnosť č. 1
Telefón: 033/ 55 65 140
E-mail: katarina.janeckovajohn(zav.)doeucm.sk