Aktuality

Oznámenie o konaní habilitačných prednášok

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM oznamuje, že dňa 02. 05. 2024 o 13.00 hod. a 03. 05. 2024 o 9.00 hod. sa na Bučianskej 4/A, miestnosť BU 1 sa uskutočnia habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác PhDr. Richarda Brixa, PhD. a PhDr. Ing. Václava Kupca, Ph.D.

Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 02. 05. 2024 o 13.00 hod. na Bučianskej 4/A, Trnava, miestnosť BU 1 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Richarda Brixa, PhD. odborného asistenta Ústavu politických vied a verejnej správy FSV UCM v Trnave.

Názov habilitačnej práce: Výsledky konsolidačných reforiem sídelnej  štruktúry európskych štátov v kontexte úspor z rozsahu a kvality miestnej demokracie

Téma habilitačnej prednášky: Prenesený výkon štátnej správy na úrovni miestnej samosprávy v podmienkach SR 


Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 03. 05. 2024 o 9.00 hod. na Bučianskej 4/A, Trnava, miestnosť BU 1 sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce v odbore habilitačného a inauguračného konania verejná politika a verejná správa PhDr. Ing. Václava Kupca, Ph.D. odborného asistenta z Fakulty podnikohospodářský VŠE v Prahe.

Názov habilitačnej práce: Moderní kontrola veřejné správy

Téma habilitačnej prednášky: Procesy veřejné správy a jejich diagnostická kontrola v transformačním kontextu

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Ing. Sylvia Kloknerová
Zdroj: FSV UCM
Dátum vloženia: 29.4.2024